понеділок, 13 серпня 2018 р.


ЗВІТ
директора закладу дошкільної освіти «Зіронька»
Ямницької сільської ради
об'єднаної територіальної громади
Івано-Франківської області
Шунтової Оксани Євгенівни
перед колективом та громадськістю 31.07.2018 р.

         (Звіт  проводиться відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005р. , Примірного положення про порядок звітування керівників перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом МОН від 23.03.2005р.)   
     Як керівник, у своїй діяльності я керувалась Статутом нашого закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника  закладу.

Мета звітування:  
-утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління  закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

 Управління закладом
      У поточному навчальному році мої управлінські рішення та дії, як керівника закладу були спрямовані головним чином на:
        - якісну реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»
       - забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;
       - формування мережі, комплектування груп відповідно до запиту батьків;
       - дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
       - забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку здобувачів дошкільної освіти
      - забезпечення наступності в процесі реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;
      - створення здоров’язберігаючого середовища, формування в малюків свідомого ставлення до власного здоров’я, вміння дбати  про  себе та своїх ближніх;
       Стратегічною метою управлінської діяльності закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, їх оздоровлення в умовах закладу.
    
         Заклад дошкільної освіти «Зіронька» Ямницької сільської ради функціонує з 1986 року.
Юридична адреса закладу: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вул.Л.Українки,12-А.
  У 2017/2018 н. р. заклад відвідували 82 дітей. .
Групи комплектуються за віковими ознаками.
   Зарахування дітей до закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.
У закладі функціонують три дошкільні групи:
Групи молодшого дошкільного віку –2 групи,
Група середнього дошкільного віку – 1 група
    Заклад працював за п’ятиденним робочим тижнем,
 режим роботи – з 8.00 до 18.30,
       Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 року №305, іншими нормативно-правовими актами та власним статутом.
        
            Кадрове забезпечення закладу.
     Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогіч­ними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагоги  мають  вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.
     В закладі працюють 17 працівників,
з них – 7 педагогів, 6 з яких мають вищу  педагогічну освіту, 1 – базову вищу.
 3 педагоги мають кваліфікацію спеціаліст ІI категорії,
 1 педагог -- спеціаліст I категорії,
1 педагог – спеціаліст вищої категорії, 1 педагог – спеціаліст.
      В штаті є  практичний психолог та музичний керівник.
     Педагоги ведуть постійну пошукову роботу з метою підвищення якості освітнього процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчаються із різних методичних видань. Опрацьовують такі фахові журнали, як "Музичний керівник", "Психолог", "Дошкільний навчальний заклад", "Вихователь-методист", "
        У 2017/2018 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували  методичні об’єднання та семінари. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог виховання здобувачів освіти.
 Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, інноваційну роботу педагогів.
     Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвід­ченого педагога, створюючи усі умови для розкриття їх творчого потенціалу. Робота з молодими спеціалістами проводиться індивідуально, їм постійно надається методична допомога та консультація практичного психолога. В цілому робота колективу закладу дошкільної освіти відзначається стабільністю та позитивною результативністю.
             
Методична робота
          Методична робота в закладі дошкільної освіти  спрямована на
       - вирішення пріоритетних завдань,
       - застосування новітніх інноваційних технологій,
       - підвищення кваліфікації педагогів через проведення семінарів, ділових ігор, педагогічних рингів, тренінгів тощо.
Методична діяльність базувалась на принципах доступності, гуманізму, гнучкості та безперервності.
       На базі закладу у 2017/2018 н. р., відповідно до річного плану роботи практичним психологом Іваночко І.В. було проведено семінар -- тренінг  для педагогів закладу на тему «Розвиток мовленнєвого спілкування у педагогів» та семінар-практикум для вихователів «Нетрадиційна робота з казкою».
Також було проведено методичні об’єднання для вихователів закладу на тему «Патріотичне виховання дошкільнят», «Безпека життєдіяльності здобувачів освіти», де кожен вихователь представив заняття з дітьми та презентував свої матеріали з даного питання.
      У 2017/2018 н.р. було проведено 5 засідань педагогічної ради. Найактуальнішими були такі:
«Організація освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі»
«Еколого-валеологічне виховання у дошкільному навчальному закладі»
«формування у дітей національної свідомості»
  «Безпека життєдіяльності дошкільнят»
 «Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за 2017-2018 н.р.»

    В минулому навчальному році в закладі була організована зустріч слухачів курсів вихователів при ОІППО на тему «Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку».  Вихователі Іванишин В.В, Лаврів О.В. та музичний керівник Галярник О.Б. провели цікаве заняття «В серці кожної дитини живе любов до України», психолог Іваночко І.В. провела тренінг на тему Розвиток комунікативної культури педагогів у сучасному закладі дошкільної освіти».  Також вихователі закладу презентували цікавий «Український ярмарок».
 Всі святкові ранки, тематичні заняття, музичні та фізкультурні розваги, спортивні свята проводились згідно річного плану роботи.
     Документація ведеться відповідно до «Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»  , затвердженої наказом Міністерства освіти  і науки молоді та спорту України №1059 від 01.10.2012 р.
    Всі документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охай­но, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Зібрані та систематизовані нормативно-правові документи щодо діяльності закладу.
В своїй педагогічній діяльності заклад керується принципом гуманістичної спрямованості педагогічного процесу, при якому взаємодія педагогів з дітьми будується на педагогіці співробітництва.
           
Організація освітнього процесу
      Освітній процес у нашому закладі здійснюється відповід­но до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля.»
      Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював активно і намагався виконати поставлені завдання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».       
         Основною формою організованої освітньої діяльності діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття яке складається з різних розділів програми. Вихователі планують та проводять індивідуальні групові форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, підсумкові та інші.
      Розвивальний простір закладу побудований згідно  програмно-методичних вимог та з обов’язковим урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. Кожна вікова група поділена на розвивальні ігрові осередки -  центри дитячої активності, організація роботи в яких здійснюється на основі їхнього особистого вибору.
      Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від основних ліній Базового компоненту дошкільної освіти. Головне завдання педагогів – наповнити цікавим змістом усю життєдіяльність дітей  впродовж дня, тижня, року, адже у центрі уваги має бути не педагог як організатор освітнього процесу, а дитина.                    Театралізована діяльність посідала належне місце серед інших видів діяльності: інсценування народних казок, жартівливих пісеньок, ігри-драматизації, розваги, настільні театри.
        Узагальнені результати підсумкових занять у всіх групах свідчать про засвоєння вихованцями знань, умінь, навичок відповідно до програмових вимог про стійку динаміку зростання показників всебічного розвитку дітей. Діти мають достатній обсяг знань для подальшого засвоєння програми у середніх групах та старшій групі при Ямницькому ліцеї.


Створення умов щодо безпеки життєдіяльності
 учасників освітнього процесу
          У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу, для роботи всіх категорій працівників та дітей.     
      Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю директора, відповідальних осіб, комісії з охорони праці.  Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО  у 2017/2018 н.р. мав комплексний характер і вчасно здійснювався адміністрацією. У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.
     Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в закладі дошкільної освіти в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.
       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період.
       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на педагогічних радах та виробничих нарадах.
       Протягом року були проведені Тижні безпеки життєдіяльності дитини згідно з наказами відділу освіти, Тиждень дорожнього руху.
                 
Соціальний захист та медичне обслуговування.
       Одним із пріоритетних напрямків мене, як керівника є забезпечення соціального захисту, збереження і зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.
        Велику увагу приділяю наданню соціальної підтримки та допомоги дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітям, які виховуються в неповних сім’ях.
        Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ЗДО.
Соціальний паспорт закладу дошкільної освіти «Зіронька» у 2017-2018 н.р.:

Багатодітні сім’ї – 12,  (16 дітей.)
Діти учасників АТО -2. 
Діти внутрішньо переміщених осіб та осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України і районів проведення
антитерористичної операції –1

Були розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.    
      В закладі є  медичний кабінет. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.  Антропометричні вимірювання проводяться 1 раз на квартал. Раз на рік проводиться поглиблений огляд дітей із залученням фахівців дитячої поліклініки. Систематично здійснюється контроль  педагогів за фізичним розвитком дітей.

 Організація харчування
         Організація харчування в закладі дошкільної освіти проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах».
Для правильної організації харчування на основі перспективного меню, погодженого в управлінні Держпродспоживслужби в Тисменицькому районі складається щоденне меню. Протягом року в закладі дошкільної освіти  було організовано раціональне 3-х разове харчування.
     Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором.
Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.
             Директором видані відповідні накази, з якими були ознайомлені працівники закладу, а саме: наказ «Про організацію харчування дітей у 2017/2018  навчальному році», наказ «Про аналіз харчування за 2017 рік»; накази «Про виконання норм харчування», (щокварталу) та інші.
        Аналіз харчування дітей  за перше півріччя 2018 року показав, що  середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 87%.
         Сума дітодня станом на 01.06.2018 року становить (25)грн. З них 60% бюджетні кошти (15) та 40% батьківська плата (10), на 01.07.2018 року становить (27) грн. З них 60% бюджетні кошти (16) та 40% батьківська плата (11), Звільнені від плати за  харчування діти учасників АТО та діти внутрішньо переміщених осіб та осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції. Розмір плати зменшується  50%  для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей .
       Я, як керівник постійно тримаю на контролі організацію раціонального харчування  в закладі. Результати контролю обговорюються на оперативних нарадах, обговорюються питання щодо покращення роботи з цього питання.
         
Співпраця з Ямницьким ліцеєм.
       До старшої групи при Ямницькому ліцеї цьогоріч  у 2018 році підуть 32 дітей. Робота закладу дошкільної освіти з ліцеєм велась на належному рівні – відповідно до річного плану «Наступність у роботі закладу дошкільної освіти  та закладу загальної середньої освіти», виконання якого дотримувалися як вихователі нашого закладу так і педагогічні працівники ліцею.
    Педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про дошкільну групу у ліцеї, майбутнє навчання;  педагоги ліцею були присутніми на святкових ранках у закладі, а вихователі в свою чергу відвідували святкові ранки та Випускне свято у ліцеї. Продовжуючи традиції святкування Великодня, наші вихованці спільно з вихованцями дошкільних груп ліцею брали участь у Великодніх гаївках на церковному подвір’ї.

Організація роботи з батьками
      Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Заклад дошкільної освіти підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.
         Одним із цікавим видом співпраці з батьками є День відкритих дверей у вересні, на який приходять і дітки, і дорослі, де спільно граються, співають та танцюють.
       В закладі проводяться загальні та групові батьківські збори, семінари та тренінги для батьків. Педагоги, практичний психолог знайомлять батьків з проблемами кожного вікового періоду, відповідають на найактуальніші запитання щодо розвитку, виховання та навчання дошкільників саме в родині.
 З метою підвищення рівня педагогічної компетентності батьків в закладі проводяться виставки, консультації, ознайомлення з педагогічними виданнями.
       У батьківських кутках вихователі, практичний психолог розміщують інформацію з порадами щодо розвитку, навчання та виховання дітей відповідно до завдань, над якими працюють педагоги в навчальному році.
Матеріально-технічна база
         Загальний стан території відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
 На території закладу є 3 літні павільйони, де діти могли б сховатися від сонечка та дощу, функціонує 3 ігрових майданчики. Їх оснащення теж відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, травмобезпечне для дітей. Ігрові майданчики забезпечені пісочницями, драбинками для лазіння, гойдалками, каруселями. Територія закладу озеленена. Висаджені фруктові дерева, є квітник, в якому безперервно цвітуть квіти та грядка, де висаджено городні культури.
     Групові кімнати, кабінети обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання. Відповідно до вікових особливостей дітей в групах обладнано куточки: книги, природи, чергування, самостійної художньої діяльності, ігрові, національні, художньої праці.
      В кожній віковій групі – затишок, наближений до домашнього.
До початку 2017-2018 н. р. було завершено косметичний ремонт всіх групових приміщень, кабінетів, коридорів, харчоблоку, пофарбовано ігрові майданчики.
Впродовж 2017 року придбано меблі для харчоблоку, електронну вагу, килимове покриття, посуд для харчоблоку, одяг для кухарів, миючі засоби загальною сумою 44 191.
 Проведено роботи по просочуванню дерев’яних конструкцій на суму 19 200.
         
Фінансова звітність.
Витрати закладу дошкільної освіти за І півріччя  2018 року
Нйменування
Вартість (грн)
Джерело фінансування
1
Обладнання та встановлення мережі Інтернет
12 111,00
Ямницька с/р
2
Посуд
8 267,00
Ямницька с/р
3
Виготовлення вивіски
1 250,00
Ямницька с/р
4
Придбання флешок
3 000,00
Ямницька с/р
5
Комп’ютер
10 410,00
Ямницька с/р
6
Ноутбуки (2)
21 290,00
Ямницька с/р
7
М’ясорубка
4 000,00
Ямницька с/р
8
Праска
1 800,00
Ямницька с/р
13
Миючі засоби
1 500,00
Ямницька с/р
14
Ремонт та обслуговування вогнегасників
909,00
Ямницька с/р
15
Канцтовари
 3 903,00
Ямницька с/р
16
Змішувачі
2 000,00
Ямницька с/р
17
Виготовлення  печатки, штампу
1 100,00
Ямницька с/р

ВСЬОГО
118 952,00

Підсумок
           Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей здобувачів освіти та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».
   Педагогічні працівники та батьки вихованців – це єдиний живий організм, об’єднаний спільною метою та високою відповідальністю.
   Від себе особисто та від всієї дошкільної спільноти висловлюю подяку голові Ямницької сільської ради Крутому Р.А., його помічникам,  депутатському корпусу, начальнику відділу освіти Винник Н.І. за те, що наш заклад дошкільної освіти є одним із кращих.
            Щиро дякую за всім, хто був небайдужий до наших проблем.
   А ми з свого боку i надалі будемо дотримуватися самого головного завдання закладу дошкільної освіти – це охорона життя i здоров'я кожного вихованця i всебічний його розвиток.
0 коментарі:

 
ЗДО "Зіронька" © 2018